تەنیا/tenya: ئان:[ پهـ: تەنیها : tenîha][ فار: تنها][ تەن+ ها] تەنێ(کباک)، تەنها، بەتەنێ، بەس، هەو. 

تەنیابوون/tenyabûn: کتن: 

1- بێهاودەم و دۆست بوون.  

2- کەس لە دەوروبەرنەبوون. 

:: کەس لەماڵ نەبوو، تەنیا بووم و بیرم دەکردەوە. 

تەنیاباڵ/tenyabaľ: ئانتـ:[ ئەردە][ تەنیا+ باڵ] تاقانە، تاکانە، یەکتەنە : کەسێک کە هیچ یاریدەدەر و هاوکارێکی نەبێت.

تەنیاباڵبوون/tenyabaľbûn: کتن: یەکتەنە وتەنیابوون لە بەڕێوەبردنی کار وکێشەیەک.

تەنیانەت/tenyanet: ئاک:[ تەنیا +نەت(؟)] تەنانەت، بەتەنهایی.

تەنیاوتەنیا/tenyaûtenya: ئاکتـ:[تەنیا+و+تەنیا] فەقەت، بەس، هەر.

:: داهاتی کۆمەڵە تەنیاوتەنیا مانگانی ئەندامەکان و فرۆشی چاپەمەنیەکان و داهاتی تێئاتر و نومایشەکانی بوو.{هێمن}.

تەنیایی/tenyayî: نچ:[ تەنیا+ ئیی]  

1- تاکی، تەنهایی، تەکیایی، خەڵوە.   

2- تنیابوون، بەتەنێ بوون، بێهاودەم و بێكەس بوون.

تاکی تەنیا/takî tenya: ئانتـ: تاقی تەنیا.[ لا: azygos]. 

ترسە تەنیایی/tenyayî: نتـ:[ نخ] لەتەنیایی ترسان، تەنیایی ترسێ.[ ئینگـ: autophobia]{ پەزیشکی، ل، 52}. 

.

.

.

.