هات 1 / hat: ن:[ ئاڤێسـ : ] ناوی هەریەك لە نووسراوەكانی ئاهوورامەزدا یە بۆ سپید مینەوەی زەردووشت.

.

.

_________________________

هات 2 / hat:  ن:

1- بەخت، تالع، تالح، شەنس : نگینی باش. 

2-  ئامه‌و ( هـ) ئامه‌د : هات و به‌خت یان بەخت و نگینی باش : ساڵی بەپیت و فەڕ.

.

هاتونەهات/hat û nehat: نتـ:[ مجـ][ هاتن و نەهاتن] خۆ و بەخت، مان و نەمان، سەرکەوتن و ژێرکەوتن، قازانج و زیان. 

ڕێی هاتونەهات/hat û nehat: شڕ: ڕێگای مان و نەمان، ( تەلەزگە و بڤە).

هاتی/ hat نچ: ساڵی خۆشی بە پیت و بڕشت.

.

.

.

.

____________________________

– هات 3 / hat – : پاشگرێکە لە زمانی کوردیدا، بە دوای هەندێ ناوەوە دەلكێت و دەێکات بە کۆ :

:: میوە : میوەهات.

.

.

___________________________

هات 4 / hat: شات.

هاتەهات/ha: نتـ: شاتەشات.

هاتوهووت/ hat: نتـ: شات و شووت.

هاتوهووتکەر/ hat: نتـ: شات وشووتکەر.

هاتوهووت کەرڎەی/ hat: نتـ: شات وشووت کردن، هاتوهوت کردن، قسەهێنان و قسەبردن.

هاتوهاوار/ hat: نتـ:[ مجـ] وەڵام و دەنگ و باسی ناخۆش، هەراهەرا، داد و بێداد، بانگ و فەریاد لە گەڕانەوەدا.

.

هاتەران و پەتاران/hetaran ŭ petaran:نتـ:[ هەتاران + و+ پەتاران] ئاتەران پاتەران، هەڵیت وپەڵیت، هەللـەق

و مللـەق: قسەی تێكەڵ و پێكەڵی كەسێك كەقسە دەپەڕێنێت .

.

__________________________

هات5/ hat ف:[ ڕەگی چاووگی ( هاتن)ـە ، دۆخی ڕابردووی نزیکە لە چاووگی ( هاتن)، لە زمانی کوردییدا]

هاتهات/ hat hat: نتـ:[ هاتن + هاتن]

:: هاتهاتەکەو ڕۆمی : هاتهاتەکەی ڕۆم.

هاتن/ hat:  کتن:[

هاتوچۆ/ hat û ço:  نتـ:[ لە ( هاتن) و ( چوون)]

هاتوچۆکەر/ hat û ço:  نفا:[ لە ( هاتن) و ( چوون)]

هاتوچۆ کەرڎەی/ hat û ço:  کتپ:[ هـ] هاتوچٶکردن ( کناو)

هاتوچۆ کەڎەیەنە/ hat û ço:  کتپ:[ هـ] لەهاتوچٶکردندا( کناو)

هاتونەهات/ hat û nehat:  نتـ:[ هاتن و نەهاتن]

هاتهات/ hat hat:  نتـ:[ هاتن+ هاتن]

:: هاتهاتەکەو ڕۆمی : هاتهاتەکەی ڕۆم.

.

.

.