بادەرکردن/baderkirdin: کتپ:[ با+ دەرکردن( دەر+ کردن)]  

1- [ کۆن] بە دەستووری کۆنی کوردەواری، چوونەسەرچاک و پیران بۆ چارەکردنی نەخۆشی باداری( رۆماتیزم). 

:: هەموویان چوونە سەرپیری شەوکێل بالەخۆیان دەرکردن.   

2- کردنەوەی زارکی هەمبانە و کوندە …… ی فووکراو بۆ ئەوەی هەوا کەیان لێ بێتەدەر.   

3- هەڵمسانی زگ، ماسین.

:: ئەو مەڕە ئەوەندەی وێنجەی خواردوە بای کردووە.

.

.

.

.

.