مەشق/mešiq: ن:[ سەز][ واز] هۆژان، دەستاو، ڕێنەبەر.

: مەشق بۆ خەت خۆشی.

مەشەقی/mešeqî: ن:[ کباش] مەشق، ڕاهێنان.

مەشقەگا/mešiq: نتـ:  شوێنی مەشق.

مەشق پێکردن/mešiq pêkirdin: کتپ:[ مەشق + پێکردن] ڕاهێناندن.

:: بەریتانیا راوێژکاری سەربازی بۆ مەشق پێکردنی پێشمەرگە دەنێرێت.

مەشق دەکات/mešiq: ف:[ مەشق+ دەکات( کردن)]

مەشقکەر/mešiq: نفا:[ مەشق+ کەر( کردن)] ڕا‌هێنەر.

مەشق کەرڎەی/mešiq kerđey: کتپ:[ هـ] مەشق کردن.

مەشق کردوو/mešiq: ئانفا:[ مەشق+ کردوو( کردن)] ڕاهێندراو، لەسەرهاتوو.   

مەشق کردن/mešiqkirdin: کتن:[ مەشق + کردن] مەشق کەرڎەی، هۆژاندن. ڕاهێنان، خۆڕاهێنان.

مەشقی پەرێشانی کردن/mešiq: کتپ:[ مجـ] ئەو کەسەی کە بیر و هۆشی شێوا بێت و نەزانێت کە چی دەکات، ئەوەی کە سەری لێ تێکچووبێت و کارەکانی ناتەواو بێت.

{ خاترێکی شۆخ و خۆش ە بێ غەم و جەمعم هەبوو  

   ئێستە بۆ زوڵفی کەسێ مەشقی پەرێشانی دەکا }

{ نالی}   

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

مەشقی بیرکاری/mešiq: نتـ:

مەشقی زاری/mešiq: نتـ:

مەشقی سەربازی/mešiq: نتـ:[ سەز]

مەشقی وەرزشی/mešiq: نتـ:[ واز]

.

.

.

.

{ سەرچاوە، دیوانی شاعیران، ل، ٨٦٨}.