هەترەش/hetireš: ن:[ توێ] زراو، زیڕە، تۆق.

{ تێبـ : ئەو تەقین و تۆقین و…. مەبەست لە تەقینی کیسی زراوە لە ئەنجامی ترسێکی زۆردا}.

 

هەترەش بردن/hetireš birdin: کتپ: زێرەبردن، تۆقاندن.

هەترەشچوون/hetireš čŭn: کتن:[ هەترەش+ چوون] زیڕەکردن، زەندەق چوون.

{ هەترەشی چوو ئەرتەش لە ترسی لاوان || خوێڕی بەزین هاتەوە ڕۆژی پیاوان }{ هێمن }.

.

.

.