مام/mam: ن:[ خێز][ کناو] ئاپ، ئاپۆ _ هاپۆ، مەموو( کباش) : برای باووک.

مامە/mame: ن:[ خێز][ کناو] ئاپێ : برای باب، ئاپۆ.

مامۆکە/mamoke: ئانتـ:[ خێز][ كناو][ مام+ ئۆکە] ئاپک( کباک) ‌: مامی ته‌مه‌ن بچووک.

مامۆژن/mamojin: نتـ:[ خێز][ كناو] ئاپۆژن :  ژنی مام.

.

ئاپا/apa: نتـ:[ خێز][ کباک][ ئاپ+ ا] مه‌ت( مه‌تکا)، پوور، پلک، خووشکی باووک.

ئاپکزا/apikza: نتـ:[ خێز][ ئاپ+ زا( زایین)][ کباک] ئاموزا.

.

.

.

.