مام/mam: ن:[ خێز][ كناو] ئاپ، ئاپۆ _ هاپۆ : برای باووك.

مامە/mam: ن:[ خێز][ كناو] ئاپێ : برای باب، ئاپۆ.

مامۆکە/mam: ئانتـ:[ خێز][ كناو][ مام+ ئۆکە] ئاپک( كباك) ‌: مامی ته‌مه‌ن بچووک.

مامۆژن/mam: نتـ:[ خێز][ كناو] ئاپۆژن :  ژنی مام.

.

ئاپزا/apikza: نتـ:[ خێز][ ئاپ+ زا( زایین)][ كباك] ئاموزا.

.

ئاپا/apa: نتـ:[ خێز][ کباک][ ئاپ+ ا] مه‌ت( مه‌تکا)، پوور، پلک، خووشکی باووک.

 

.

.

.