بابەخوون/babexǔn: ن:[ هـ][ واز][ باب+ ـە+ خوون] بابەخولێ.

بابەخولێ/babexulê: نتـ:[ واز][ باب+ ـە+ خولێ] باوە سوڕێ، سووڕخواردن، باوەخولێ : یارییەکی منداڵا نە یە کە بەدەوری خۆیاندا دەخولێنەوە.

.

.

.