بابل/Babil: ن:[ مێژ] {{ ەک / ێ / ێک / ێوە // ان / ێ / ن }{ ەكە / ێ // ەکان / ەکێ }} [ باب+ ئیل( دەرگای خودا)]

1- ناوی شاری (حلـلە)یە لە باشووری عێراق.

2- ناوی شاری شوێنەواری شاری حمورابی یە.

بابلی/Babilî: نچ:

1- دانیشتوانی خەلکی شاری (حلـلە).

2- ئەوەی پەیوەندی بە شارستانپتی بابلەوە هەبپت.

.

.

.