ئه‌برۆ/ebiro: ن:[ توێ][ ئا‌ڤێسـ : taUUrb: بر‌ووه‌ت ][ پهـ : برووک][ پارسی نوێ : ئه‌برۆ] برۆ، بروێ، بر‌ڤێ،  بری، ئه‌بروو، بره : خه‌ته‌ مووی به‌رتێوڵ و باڵای چاو.

{ ئه‌برۆ چ که‌وانی بێ گرێ و رێک؟ || یه‌یکانی بژانگ چیتری دڵ پێک }{ مه‌م وزین}.   

ئه‌برۆداگرتن/ebiro dagirtin: کتن:[ ئه‌برۆ+ دا+ گرتن] چاوداگرتن.  

ئه‌برۆ هه‌ڵته‌کاندن/ebiro heľtekandin: کتپ:[ ئه‌برۆ+ هه‌ڵ+ ته‌کاندن] چاوهه‌ڵته‌کاندن.

ئه‌برۆهه‌ڵگرتن/ebiro heľgirtin: کتن:[ ئه‌برۆ+ هه‌ڵ+ گرتن] برۆ ئارایشت کردن به‌ ده‌رکردنی مووی زیاده ‌و درێژ.

.

.

__________________________________________

ئه‌بروو/ebirŭ: ن:[ کهـ] برۆ، بروێ، بر‌ڤێ،  بری،  ئه‌برۆ، بری،  بره.

.

.

.