ئاره‌مت/aremit: ئان: {{ ته‌ر، تر }{ ته‌رین، ترین }}[ هـ] داڕێژه‌ر.

.

.

.