باجی/bacî: نتـ:[ خێز][ تور : باج( خوشک)+ کو : ی ]

1 – خوشکی گەورە.

2 – خوشکی مێرد، خوشکی شوو.

3 – هاوشیر.

.

.

___________________________

باجی/bacî: ن: [ خێز] باوەژن، بێجگه دايك، داماك، دامەهر، دێدە، دێدێ، دێماری، زڕداك، زڕداڵك، زڕدايك، زڕدەیك، زڕماك، ژنباب، ژنباڤ، مێرێ، هەوێی دايك.

بابەژەنی، باوەژەنی.

.

.

___________________________________

باجی/bacî: ن:[ مۆسیقا][ کباک] ئەندازە و پلەی مۆسیقا.

.

.

.