باچۆ/bačo: ن:[ خێز][ کباک] کاکە، برای گەورە.

.

.

.