گاڵتە/gaľte: ن: بازی _ وازی، پەند، ترانە، تناز، جەفەنگ، حەنەک، شۆخی، قەرف، قوومار، گەپ، گەمە.

:: گاڵتە بەئازارێک مەکە، كە خۆت نەتچێشتووە.

گاڵتەئامێز/gaľteamêz: نتـ: گاڵتەجار.

گاڵتەباز/gaľtebaz: نتـ:[ گاڵتە+ باز()] حەنەکچی.

گاڵتەبازی/gaľtebazî: نچ:[ گاڵتەباز+ ی]  حەنەکچێتی.

گاڵتەپێکەر/gaľtepêker: نفا:[ گاڵتە+ پێ+ كەر( کردن)]

گاڵتەپێکراو/gaľtepêkiraw: ئانفا:[ گاڵتە+ پێ+ كراو( کردن)]

گاڵتەپێکردن/gaľtepêkirdin: کتپ:[ گاڵتە+ پێ+ کردن] پەندپێدان، پەنگپێدان، تەفرەدان، قوومارپێکردن، لاس دان. 

گاڵتەجار/gaľtecar: نتـ:[ گاڵتە+ جار]

گاڵتەجاری/gaľtecarî: نتـ:[ گاڵتە+ جار] گۆنگڵ( کباک)، ترانه‌یی، ته‌وزه‌یی.[ ئینگـ: Burlesque]. 

گاڵتەچی/ gaľtečî: نتـ:[ گاڵتە+ چی] ئه‌بوقات، كۆمیدی.

گاڵتەکەر/ gaľteker: نفا:[ گاڵتە+ کەر( کردن)]

گاڵتەکردن/ gaľtekirdin: کتپ:[ گاڵتە+ کردن]

گاڵتەوگەپ/gaľteûgep: نتـ:

گاڵتەوشۆخی/gaľteûşoxî: نتـ:

گاڵتەیی/gaľteyî: نچ:[ گاڵتە+ ئیی]

.

.

.

.