ئاگرپه‌رست/agirperst: نفا:[ ئاین][ ئاگر+ په‌رست( په‌رستن)] په‌یڕه‌و‌ڤانی ده‌ئێنه‌ی مه‌زدایی که‌ له ‌ئاته‌شکه‌‌ده‌کاندا چاوه‌دێری ئاگری یه‌تێئێڤانی ده‌که‌ن.

ئاگرپه‌رستن/agirperstin: کتن:[ ئاگر+ په‌رستن] ئاته‌ش په‌رستن،

ئاگرپه‌رستی/agirperstî: نچ:[ ئاگر+ په‌رست( په‌رستن)+ ئی] په‌رستنی ئاگر و زانینی له‌ ده‌ئێنه‌ی زه‌رده‌شتی. که‌ یه‌کێک بووه‌ له‌ چوار توخمه‌ی سه‌رەکییەکانی ژیان.

.

.

.

.