تێکئاڵان/têkaľan: کتن:[ تێک+ ئاڵان] تێکالان.

تێکاڵان/têkaľan: کتن: بەیەکترەوەبەستران، تێکخزان.

تێک ئاڵقان/têkaľqan: کتن:[ تێک+ ئاڵقان] لێک گیربوونی دووشت دەگەڵ یەکتر، تێکگیران، تێکترنجان.

تێکهالان/têkhalan: كتن:[ تێک+ هالان] ئالكان( ڕۆژک)، لێکهالان، باخواردنە سەریەک، کەوتنە سەریەکی دووشت یان چەند شت لە یەکتر.

.

.

.

.