فاخیتە/faxîte: ن:[ باڵ] کۆترەباریکە.

{

هەوای گوڵانیان بزووت، هاتنە باغێ تاق و جووت

فاخیتە و عەندەلیب و بولبول و كەبك و هەزار

}{ وەفایی، ل، ٣٨}

.

.

.