بادەوە ¹ /badewe: ن:[ کەش] بادەڤ، بەیەوە، كڕێوە : تۆف و سارد و سەرما.

.

.

______________________

بادەوە ² /badewe: ن: بایەوانی گەمیە، کەشتی بایەوان ( بادەوان).

.

.

__________________________

بادەوە ³ /badewe: ف:[ لە( بادان)ـە وە داڕێژراوە]

1 – وەرگەڕێ.

2 – بای باوەشێن.

.

.

.

.