باربەر/barber: نفا: بارەبەر، گوێدێژ، گوێ لەمست.

:: ووڵاخی بارەبەر. 

باربوو بەرڎەی/barbû berđey: کتپ: باربەردن _ باربردن، حەوسەڵەداری. 

باربەر/barber: نچ: باربەری، 

.

.

__________________________

باربەر/barber: ن: ناشارستانی، مرۆڤی دڕاندە.[ گر : barbaros]

{ تێبینی : گرێک و رۆم هەموولایەکیان گرت تەنها ناوچەی باربەر نەبێت. بۆیە ئەم ناوەیان لەدڕندە و ناژیاری نا}.

باربەریزم/barberizim: نتـ:[ رامیا] شێواز و ڕەوتی باربەری.

.

.

.

.