ئاوه‌ژه‌نه‌/awejene: نتـ:[ کۆن][ هـ][ ئاو+ ئه‌+ ژه‌ن( ژه‌نین)+ ئه] ئاوه‌شكێنه‌، كه‌لگه‌، ئاوڕێژگه‌، ئاوڕشتگه‌:  كه‌له‌به‌رێكه‌ له‌پشت ئاشه‌وه‌، ئاوی لێوه‌ده‌شكێنرێت له‌ كاتێكدا كه‌ ئاشه‌كه‌ نجه‌وێنرێت.

.

.

.

.