تاب/tab: ن:[ كباک][ تاب ( ڕەگی چاووگی ( تابیدەن ( تابیدن)، تافتەن ( تافتن))ی فارسین، واتە ڕووناکی و ورشەدان، گەرمی دان، پێچان و پێچ دان و تواندنەوە و سووڕکردنەوە ]

1 – داو یان پێچدان.

{

مەشاتەی حوسنا ئەزەڵ چەمگالی زولفان تاب دا

دا عشق هل بت پێل بە پێل، قەلبێ مە پێ جەلاب دا

}{جزیری}.

2 – پاشەر، تووانایی _توونایی، هێز.

تابان/taban: ئانفا:[ فار: تابان] درەوشاوە، ڕووناک، گەش،( درەخشان، بەدرەوشین).

:: ماهی تابان

:: خورشیدی تابان

:: ڕوویی تابان.

تابان/Taban: ن: [ ناڤ] ناوی ئافرەتانە.

تابان/Taban: ن: [ جێۆ] گردێکە لە باشووری شاری حەسەکە.

:: گردی تابان لە جزیرە بە نێوبانگە.

تابان/Taban: ف: تا سەروو، تا سەربان.

تابدار/tabdar: ئانتـ:[ كباک][ تاب+ دار] بەپێچ، گەلەک ڕۆن، شەفەقدار، پڕخەلەک.

{

گوررەیی تابدار عەنبەرکە

خەمری یێن شەنگ میسکی ئەژفەرکە

}{ جزیری}.

تابش/tabiŝ: نتـ:[ تاب+ ش]

1 – درەوشانەوە، پرتەودان، ڕۆشنایی و گەرمایی ڕۆژ، هەتاو و ئاگر.

2 – سوورکردنەوەی ئاسن بەئاگر.

{

شەرەری تابش و بارش لەدەمی ڕەعدی بەهار 

ئەسەری سۆزشی گریانە لە ئەفغانـم دا

}{ نالـی}.

.

.

.

.