تێر¹/têr: ئان:[ پهـ : سێر] سێر( هـ)، تەسەل : كەسێک كە گەدەی لەخوردن پڕە ومەیلی خواردنی نەماوە. ><  برچی، برسی.

تێراو/têraw: ئانتـ:[ تێر+ ئاو]

1 . گیاندارێک یان مرۆڤێک كە هەتا ئاستی تێنوایەتی شكان ئاوبخاوتەوە.

2 . حاڵی شینا وەرد و دەغڵ و دانێک كە باش ئاودابێت. پراو، تەڕوتازە، ڕەنگین، دژی تینووێتی، بەراو، پڕاڤ.

تێرەخۆرە/têrexore: ئانفا:[ تێر+ ئە+ خۆر( خواردن)+ ئە] ڕادە و ئەندازەیەک لە چێشت كە مرۆڤ بەتەواوی تێربكات.

پێتێربوون/pêtêrbûn: كتن:[ پێ+ تێر+ بوون] خۆراک و خواردنێک كە گیاندار یا مرۆڤ تێربكات.

:: گۆشت مرۆڤ پێتێردەبێت، بەڵام ئاش مرۆڤ پێی تێرنا بێت.

تێربوون/têrbûn: كتن:[ تێر+بوون] تێرخواردن : پڕبوونی گەدە و دەست لەخواردن هەڵگرتن.

تێرتێر/têrtêr: ئانتـ :[ تێر+تێر] زۆرتێر، مڕ.

:: تێرتێر دۆڵمەی خوارد.

تێرخۆرە/têrxore: ئانفا:[ تێر+ خۆر( خواردن)+ئە] حاڵی كەسێک كە تێرخواردنی خوارد بێت. >< تێرنەخۆرە.

تێرخواردن/têrxore: كتن:[ تێر+ خواردن]

1 . تێربوون لە خواردەمەنی.

2 . تێربوون لە كردەوەیەک.

تێركردن/têrkirdin:كتپ:[ تێر+ كردن] ناندان بەكەسێک یان گیاندارێک هەتا ئەو ڕادەیەی مەیلی خواردنی نەمێنێت.

تێركردنی پێداویستی/têrkirdin: كتپ:[ئینگ: Need gartification].

تێركردنی نێرگسی/têrkirdin: كتپ:[ ئینگ: Narcissistic gain].

تێرنەبوون/têrnebûn: كتن:[ تێر+نە+بوون] تێرنەخواردن لە شتێك.

تێرنەخۆر/têrnexor: ئانفا:[ تێر+ نە+ خۆر(خواردن)] تێرنەبوون.

تێرنەخۆرە/têrnexore: ئانفا:[ تێر+ نە+ خۆر( خواردن)+ ئە] برچی( کباک)، برسی، خێز، نێز، حاڵی كەسێک كە هەرچەندی بخوا دیسان هەر تێرنەبێت. >< دژی تێری.

تێرنەخواردن/têrnexiwardin: كتن:[ تێر+ نە+ خواردن] تێرنەبوون.

{

تیرم نەخوارد لە كوسی

مردم لەبوونی تڕ و فسی

}{ پپ.}.

تێرنەخواردنی ژن لەگان/ têrnexwardnî jin le gan: نتـ:[ ئینگـ : Nymphomania].

تێروپڕ/têrûpiř: ئانتـ:[ تێر+ و+ پڕ] بێنیاز، كاربەكەس نا، خاوەند دەستەڵات.

تێروپڕی/têrûpiřî: نچ:[ تێروپڕ+ ئی] بێنیازی، دەستەڵا تداری، دەوڵەمەندی.

تێروتەسەل/têrûtesel: ئانتـ:[ تێر+و+ تەسەل] پڕ بە باڵای شتێك، بەفرەوانی.

تێروتەسەل بوون/têrûteselbûn: كتن:[ تێروتەسەل+بوون] پڕبەباڵابوون، پڕبەئارەزو وبوون.

تێروتەسەل كردن/têrûteselkirdin: كتپ:[ تێروتەسەل+ كردن] پڕ بەباڵاكردن، پڕبەئارەزوو كردن، بێنیازكردن.

تێرێتی/têrětî: نچ:[ تێر+ ئێتی] تێریی.

تێریی/têrîy: نچ:[ تێر+ ئیی] تێرێتی، تەسەلیی، تێروپڕیی : ئەوەی پێوەندی بە تیرەوە هەبێت.  

.

.

___________

تێر²/têr: ئان:

1 . تژی، پڕ.

2 . [مجـ] پڕبەدڵ، بەكەیفی خۆ

:: دانیشە تێرچاوی لێكە.

تێربەز/têrbez: ئانتـ:[ تێر+ بەز] قەڵەو، گۆشتن، بەزدار.

تێربوون/têrbûn: كتن:[ ئد][ تێر+ بوون] ئاكام و ئەنجامی كارێك كە بەدڵ نەبێت.

:: ئەگەر ببیە دوكتۆر تێر دەخۆین.

تێرتێر/têrtêr: ئانتـ:[ تێر+تێر] پڕبەدڵ، بەكەیفی خۆ.

:: تێرتێرمان باسی كۆن كرد

:: تێرتێر پێكەنین و تێرتێر گریان.

تێرخەوتن/têrxewtin: كتن:[ تێر+ خەوتن] بە ڕادە و ئەندازەنووستن، تێرنووستن.

:: منداڵ ئەگەر تێر بخەوێت

:: تێرەخەودەبێت.

تێرخواردن/têrxwardin: كتن:[ ئد][ تێر+ خواردن] ئاكام و ئەنجامی كارێک كە بەدڵ نەبێ.

:: ئەگەر ببیە دوكتور تێردەخوێن( تەوس).

تێرخوێ/têrxwê: ئانتـ:[ تێر+ خوێ] پڕخوێ : حاڵی یان دۆخی چێشتێكی بەئەندازە خوێی هەبێت و پێویستی بەخوێ پێداكردن نەبێت.

تێردۆن/têrdon: ئانتـ:[ کباک][ تێر+ دۆن( ع : دهن: ڕۆن)] چەور، قەڵەو.

تێردۆنی/têrdonî: نچ:[ کباک][ تێردۆن+ ئیی] چەوریی، قەڵەویی.

تێردوهن/têrduhin: ئانتـ:[ کباک][ تێر+ دوهن(ع: دهن: ڕۆن)] چەور، قەڵەو.

تێرشیتی/têrşîtî: ئانتـ:[ تێر+ شیتی (؟)] پڕگرۆ، پڕخەلک، جەنجاڵ.{ گیوی.ل.263}.

تێرنووستن/têrnûstin: كتن:[ تێر+ نووستن] تێرخەوتن.

تێروپڕ/têrûpiř: ئانتـ: تەواوپڕ.

:: تێر وپڕمان گأكەخوارد لە بێستانەكە.  

تێرهەنگ/têrheng: ئانتـ:[ کباک][ تێر+ هەنگ] پڕحەشمەت.

تێرهەنگودنگ/têrhengûding: ئانتـ:[ تێر+ هەنگ+ و+ دنگ] بەدەبدەبە، بەشانوشكۆ.

تێرێش/têrěŝ: ئانتـ:[ کباک][ تێر+ئێش] پڕئێش.    

.

.

___________

تێر³/têr: ئان: بێزار، وەڕەز.

تێربوون/têrbûn: كتن:[ تێر+ بوون] بێزاربوون، بێمەیل بوون.

لێتێربوون/lêtêrbûn: كتن:[ لێ+ تێر+ بوون] لێبێزاربوون، لێ بێمەیل بوون، لەبەرچاوكەوتن، كەس یان شتێک كە ئیدی مەیل ڕانەكێشێت.

:: سیگار لێی تێربووم.

:: لە گەڕان و خووڵانەوە تێربووم.

.

.

__________

تێر4/têr: ن:[ ڕەنگ]

1 . هەر ڕەنگێكی تۆێ (جگە لە سپی).

2 . دەوڵەمەند، تەسەڵ.

:: سووری تێر، شینی تێر.  

.

.

.

.