توتاك/tutak: ن:[ باڵ] گوگاك، توتەك : مەلێكە شەو هەتا رۆژ ناخەوێت و هەر دەڵێت.( توت توت).

[ لا : Luscinia luscinia].

{

سەحەر گەهـ عەندەلیب مەستن ژ بهنا وەرد و بشكۆژان

شوبە توتاك و گۆیینان دەنالین ئەم دفرقێدا

}{جزیری}.

.

.

.

.

.