زنار/zinar: ن:[ جێۆ][ كباک] ئاڤەگیر، بەردی گەورە، باخر، تاشەبەرد، ته‌خته به‌رد، زانك، گاشە، لات.[ ئینگـ :Cliff ،Kerbstone ،Great stone]

.

.

.

.