پاتشا/patiša: نتـ:[ پەهـ: ( پات+ شا)] پادشا، پالشا.

:: پایە و نازناوی شاە و سولتان و پیاوی بە دەستەڵاتی سەردەمی عوسمانی.

پاتشازادە/patiša: نتـ:[ پەهـ: ( پات+ شا)+ زادە] نەوەی پادشا.

پاتشایانە/patiša: ئاكتـ، ئانتـ:[ پەهـ : (پات+ شا)+ یان+ ئە] پادشایانە.

پاتشایەتیی/patiša: نچ:[ پەهـ:  (پات+ شا)+ یەتیی] پادشایەتی.

پاتشایی/patiša: نچ:[ پەه: (پات+ شا)+یی] پادشایی.

.

.

.

.