پیو/pîw: ن:[ هیك : پیڤەس، ئاڤێسـ: پییڤەهـ، هەخ : پییسو، پهـ: پییه، پیه، پییم، پیهڤ، فار: پیو ] پی( ل)، پیڤ( كباك)، پییە، پیم، دوون، گووزوو، پز.

1 – بەزی توواوەی یان چەورایی ناوسكی گیاندار.

2 – ڕۆنێك كە لە قاڵكردنی دووگ دەگیرێت.

.

.

.

.