دلامەت/dilamet: ئان: پایە، شان و شکۆن.

.

.

.

.