هێما/hěma: ن: هیما

1 – ئاماژە.[ ئینگـ : Allusion، Sign].

2 – نیشانە، سیمبۆڵ، ڕەمز( ع)، ئیما .[ ئینگـ : Symbol].

.

هێماکردن/hêma: کتپ:[ هێما+ کردن]

هێماگەری/hěmagerî: نتـ:[ هێما+ گەری] سیمبۆلێزم.[ ئینگـ: Symbolism].

هێماناس/hêma: نتـ:[ هێما+ ناس( ناسین)]

هێماناسی/hêma: نچ:[ هێماناس+ ی][ ئینگـ : Semiotics]

كورتەهێما/kurtehěma: نتـ:[ کورتە+ هێما][ ئینگـ : abreviation]

.

.

_______________________________

هێما/hěma: ئاك:[ هـ] هێشتا.

هێمان/hěman: ئاكـ:[ دا] هێشتا، تائێستا.

هێمانە/hěmaane: ئاكتـ:[ دەر] ئێستا.

هێمە/hěme: ئاكتـ:[ دەر] ئێستا.{ گیوی، ل، 935}.

.

.