هۆگر/hogir: ن: ئۆگر، دەستەمۆ، ڕام، ماڵی، هاواڵ

هۆگربوون/hogirbûn: کتن:[ هۆگر+ بوون] پڕەنگین( کباک)، ڕاهاتن، ڕام بوون.

هۆگرکردن/hogirkirdin: کتن:[ هۆگر+ کردن] پڕەنگاندن( کباک)، خووپێگرتن، ڕاهێنان، ڕامكردن.، پڕەنگاندن. 

هۆگرگرتن/hogirgirtin: كتن: خووگرتن.

هۆگرنەگرتن/hogirnegirtin: كتن: خوونەگرتن.

هۆگرنەگرتوو/hogirnegirtû: ئانفا: نامۆ، نەبان، خوونەگرتوو.

هۆگری/hogirî: نچ: ئۆگری، ئولفەت.[ ئینگـ : Affinity].

هۆگری زۆر/hogirî zor: نتـ: خیەیەی، خێەی زعر بەشتێك.[ ئینگـ : Fixation].

.

.

____________________

هۆگر/hogir: ن:[ ناڤ] ناوە بۆ توخمی نێرینە.

::

.

.

.