تاڵان/taľan: ن:[ مەغ : talang : تالانگ] خارەت( كهـ) .

1 – پایماڵ، یاقما : دابەشینی شڕە یە بە سەرشڕەگراندا.

2 – تاراج، پەلیسە، یەخترمە( کباک) : بردن یان برانی بە زۆریی ماڵ وسامان و دەوڵەتی كەسێک یا شوێنێک بە تێگڕایی.

تاڵانە/taľane: نتـ:[ تاڵان+ ئە] جۆرە سەرانەیەک بووە.

تاڵان ئەستێن/taľan estên: نفا:[ تاڵان+ ئەستێن( ستاندن)] دز، جەردە، فەرهوود كەر.

بەتاڵان بردن/betaľan birdin: كتپ: بەتاراج بردن، تاراج كردن، تاڵان كردن.

بەتاڵان چوون/betaľançûn: كتپ: بەتاراج چوون، تووشی تاڵان هاتن و دزران و برانی هەموو ماڵ وحاڵ، بەتاڵان ڕۆیین، بەتاراج ڕۆیین.

بەتاڵان دان/be taľandan: كتپ: بەتاراج دان، نابوودكردن، فەوتاندن.

تاڵانبەر/taľanber: نفا:[ تاڵان‎+ بەر( بردن)] دز، فەرهوودبەر.

تاڵان ستێن/taľanstên: كتپ: فەرهوود سەندن.

تاڵانكەر/taľanker: نفا: فەرهوودکەر. 

تاڵانكەر/taľanker: نفا: خارەتكەر( كهـ)، فەرهوودكەر.

تاڵانكەریی/taľankerîy: نچ: فەرهوودكەریی.

تاڵان كران/taľankiran: كتپ: تاراج كران، ڕووتكران و بەتاڵان بردنی ماڵ و سامان : فەرهوودكران.

تاڵانكراو/taľankiraw: نفا: فەرهوودكراو.

تاڵان كردن/taľankirdin: كتپ: تاراج كردن، بەتاڵان بردن، تەخت و تاراج كردن، بەتاراج بردن، خارەت كردن( كهـ).

تاڵانگێڕەوە/taľangêřewe: نفا: فەرهوودگێڕەوە.

تاڵان وبڕۆ/taľan û biřo: نتـ:[ تاڵان‎+ و+ بڕۆ] فەرهوود و بڕۆ.

تاڵانیی/taľanîy: نچ: پایماڵی، چەپاوی، تێڵانی : ماڵێكە كە بەتاڵانی برابێت. .

.

.

____________________

تاڵان/taľan: ن: پەلیسە ( كباک)، پووڕ، پوویڕ.

تاڵانە/taľane: ن:[ ئەردە] مێرگ : باخچە و ڕەزێكە لەبەر قەدی شاخاندا چەقێندرابێت.

.

.

.