كه‌رات/kerat: ن:[ کیمیـ] قیرات، عه‌یار.[ ئینگـ : Carat].

.

.

.

.

.