هێشوو/hêşû: ن:[ ڕوو] ئێشوو، بۆڵ. [ ئینگـ : Cluster ، raceme].

هێشووە ترێ/hêşuwe tirê: نتـ:[ ڕوو] بۆڵە ترێ. [ ئینگـ : Grape bunch].

هێشووە خورما/hêşuwe xurma: نتـ:[ ڕوو] بۆڵە خورما. [ ئینگـ : Date bunch].

هێشووە گه‌نمه‌ شامی/hêşuwe genime şamî: نتـ:[ ڕوو]  [ ئینگـ : Corncob].

.

 هێشووی چکۆڵه‌/hěşûy ĉikoľe: ن: ئه‌تفك( كباك).

.

.

________________________

هێشوو/hêşû: ن:[ ناڤ] ناوە بۆ کچان.

.

.

.

.