هێشوو/hêšû: ن:[ ڕوو] ئێشوو، بۆڵ. [ ئینگـ : Cluster].

هێشووە ترێ/hêšuwe tirê: نتـ:[ ڕوو] بۆڵە ترێ. [ ئینگـ : Grape bunch].

هێشووە خورما/hêšuwe xurma: نتـ:[ ڕوو] بۆڵە خورما. [ ئینگـ : Date bunch].

هێشووە گه‌نمه‌ شامی/hêšuwe genime šamî: نتـ:[ ڕوو]  [ ئینگـ : Corncob].

.

 هێشووی چکۆڵه‌/hěšǔy ĉikoľe: ن: ئه‌تفك( كباك).

.

.

________________________

هێشوو/hêšû: ن:[ ناڤ] ناوە بۆ کچان.

.

.

.

.