پاخاڤ/paxav: ئان:

1 – خەمگینی، كۆڤان، فەدووم، تەنگاڤی، پەژارە، جەخار، پۆزخێنی، مێزە.

2 – رووداو.

3 – خرۆش، لێزاندن.

.

.

.

.