پاچلە/paçile: نتـ:[ کۆن][ ل] سنگی تەنافی رەشماڵ یان ستوندە و دارۆچكەی ژێر دەوار.

.

.

.

.