پارزی/parzî: ن:[ ڕوو] ئەخلاموور، سنجوو : درەختێكە گولەكەی سپییە بەشێوەی هێشوو بۆنخۆشە بەرەكەی ووشكە و یەك تۆوی تێدایە بۆ ڕازاندنەوە، هەروەها بۆ كۆكە، سەرئێشە باشە.[Bot : Tilia].

.

.

.

.