پشتۆ/piŝto: ن:[ سەز][ كباك] شەش ئاگر، دەمانجە، پشتاو، پشتوو.

.

.

.

.