پێشان/pêşan: كتن:[ پێكشان] مارەیی لێكهاتن، لێك دروست بوون، بۆ هاوسەری یەكتری ڕەوابوون.

.

.

____________

پێشان/pêşan: ن: نوان، نیشان، ئەرمان.

پێشاندان/pêşandan: كتن: ئه‌رمانای( هـ)، نواندن،  نیشاندان.

پێشاندران/pêşandiran: کتپ: ئه‌رمانیای ( هـ).

پێشاندراو/pêşandiraw: ئانفا:[هـ] ئه‌رمانیا _ ئەرمانیێ ( هـ)، نوێندراو.  

پێشانگا/pêşanga: نتـ:[ ئەردە][ پێش+ ئانگ( ئاهەنگ)+ ئا] پێشنگە، بەنگهە.

پێشانگی/pêşangî: نتـ: نێوچەوان، ئەنی.

پێشانی/pêşanî: نتـ:

1 -[ جا] نێوچەوان، ئەنی.

2 -[ فە] سبەینێ، بەیانی زوو.

3 -[ كباك] لێكۆڵینەوە، توێژینەوە.

پێشاهەنگە/pêşahenige: نتـ:[ هـ][ پێش+ ئاهەنگ+ ئە] پێشانگا.

لەپێشانداندا/le pêşandanda: ئاکتـ: ئه‌رمانایەنە( هـ)، لە نواندندا.            

.

.

.

.