پێشان/pêšan: كتن:[ پێكشان] مارەیی لێكهاتن، لێك دروست بوون، بۆ هاوسەری یەكتری ڕەوابوون.

.

.

__________________

پێشان/pêšan: ن: نوان، نیشان، ئەرمان.

پێشاندان/pêšandan: كتن: ئه‌رمانای( هـ)، نواندن،  نیشاندان.

پێشاندران/pêŝandiran: کتپ: ئه‌رمانیای ( هـ).

پێشاندراو/pêŝandiraw: ئانفا:[هـ] ئه‌رمانیا _ ئەرمانیێ ( هـ)، نوێندراو.  

پێشانگا/pêšanga: نتـ:[ ئەردە][ پێش+ ئانگ( ئاهەنگ)+ ئا] پێشنگە، بەنگهە.

پێشانگی/pêšangî: نتـ: نێوچەوان، ئەنی.

پێشانی/pêšanî: نتـ:

1 -[ جا] نێوچەوان، ئەنی.

2 -[ فە] سبەینێ، بەیانی زوو.

3 -[ كباك] لێكۆڵینەوە، توێژینەوە.

پێشاهەنگە/pêšahenige: نتـ:[ هـ][ پێش+ ئاهەنگ+ ئە] پێشانگا.

.

لەپێشانداندا/le pêŝandanda: ئاکتـ: ئه‌رمانایەنە( هـ)، لە نواندندا.  

.

پیشان/pîŝan: ن، كتن: پێشان.

پیشاندەر/pîŝander: نفا: پێشاندەر.

پیشاندەری رووناكی/pîŝanderî rŭnakî: نتـ:[ فیز] پێشاندەری ڕووناكی.

پیشانگ/pîŝang: ن:

1 – پێشاهەنگ.

2 – پێشڕەو، پێشەوا.

3 – ڕانواندی كاڵا( بۆ بینەران).

پیشانگا/pîŝanga: نتـ: شوێنی ڕانواندن.

پیشانگادانان/pîŝanga danan: كتپ: دامەزراندن یان سازكردنی ڕانواندن كاڵایەك یان بابەتێكی هونەری.

پیشانگە/pîŝange: نتـ: پیشانگا، پێشانگا.

پیشانن/pîŝanin: كتپ:

1 – پیشاندن

2 – [ دەنگ] پرماندنی ووڵاغ.            

.

.

.

.