بها/biha: ن:[ ئاب][ کباک] بەها، نرخ.

بهابوون/bihabûn: كتن:[ ئاب] بەهابوون.

بهاكرن/bihakirin: كتپ:[ ئاب] بەهاكردن.

بهانامە/bihaname: نتـ:[ کباک][ بها+ نامە] بەهانامە : ئەو نووسراوەیە كە لە سەرشت كە نرخی پێدەردەبڕدێت.

بهێ/bi: ن:[ ئاب][ کباک] بها، نرخ، بەها.

.

.

.

.