بها/biha: ن:[ ئاب][ کباک]

1 – بەها، بایی، نرخ.

2 – هێژایی.

بهابوون/bihabûn: كتن:[ ئاب] بەهابوون.

بهادار/bihadar: ئانتـ:[ ئاب][ کباک]

بهادارکرن/bihadarkirin: کتپ:[ ئاب][ کباک]

بهادارکری/bihadarkirî: ئاکتـ:[ ئاب][ کباک]

بهاداریتی/bihadarîtî: نچ:[ ئاب][ کباک] بهاگرانی تی، بەهادارێتی.

بهاکەر/bihaker: نفا:[ ئاب][ کباک]

بهاكرن/bihakirin: كتپ:[ ئاب] بەهاكردن، خەمل کرن، نرخاندن.

بهاکرنی/bihakirinî: ئاکتـ:[ ئاب][ کباک] خەملکرنی، نرخاندنی.

بهاکری/bihakirî: ئانفا:[ ئاب][ کباک]

1 – خەملکری، نرخکری

2 – هێژا.

بهاگران/bihagiran: ئانتـ:[ ئاب][ کباک] بهادار، پربها، هێژا، نرخدار

بهانامە/bihaname: نتـ:[ کباک][ بها+ نامە] بەهانامە : ئەو نووسراوەیە كە لە سەرشت كە نرخی پێدەردەبڕدێت.

بهایێ پێکگوهارتنا دراڤی/bihayê pêkguhartina diravî: نتـ:[ ئاب][ کباک]

بهێ/bi: ن:[ ئاب][ کباک] بها، نرخ، بەها.

ب بهاکرنی/bi bihakirinî: ئاکتـ:[ ئاب][ کباک] ب خەرنلکرنی

ب بهاگرانی/bi bihagiranî: ئاکتـ:[ ئاب][ کباک] ب بهاگرانی

بێ بها/bê biha: ئانتـ:[ ئاب][ کباک]

.

.

.

.