بها/biha: ن:[ ئاب][كباك] بەها، نرخ.

بهابوون/bihabǔn: كتن:[ ئاب] بەهابوون.

بهاكرن/bihakirin: كتپ:[ ئاب] بەهاكردن.

بهانامە/bihaname: نتـ:[ كباك][ بها+ نامە] بەهانامە : ئەو نووسراوەیە كە لە سەرشت كە نرخی پێدەردەبڕدێت.

بهێ/bihě: ن:[ ئاب][ كباك] بها، نرخ، بەها.

.

.

.

.

.