بەرامپیل/berampîl: نتـ:[ پۆشاك][ بەر+ ئام+پیل] بەرهەڵبێنە، بەرانپێچ : جۆرێك بەروانكەی ژنان كە لكەكانی بەبن هەنگڵەوە تێدەپەڕێت و لە سەر شان گرێ دەدرێت و لە كاتی شیردۆشین و چێشت لێنان و هەڵسووڕاندنی كار و باری نێوماڵ لە خۆ دەبەسترێت هەتا جلەكانیان پیس نەبێت.

.

.

.

.

.