بازنای/bazinay: کتپ:[ هـ] هەڵدان.

.

بازیا/baziya: ئانفا:[ هـ] بازیا] هەڵدراو

بازیای/baziyay: کتپ:[ هـ] هەڵدران.

.

هورئەوەبازنای/hurewe bazinay: کتپ:[ هـ][ هور+ ئەوە+ بازنای] هەڵدانی تشت بە دەست بۆ حەوا، بۆ جاری دووەم یان زیاتر.

هۆرئەوەبازیا/hurewe baziya: ئانفا:[ هـ][ هور+ ئەوە+ بازیا] هەڵدراو بە دەست بۆ حەوا، بۆ جاری دووەم یان زیاتر.

هۆرئەوەبازیای/hurewe baziyay: کتپ:[ هـ][ هور+ ئەوە+ بازیای] هەڵبەزینەوە، هەڵدرانەوەی تشت بە دەست بۆ حەوا

.

.

.

.

.