نەزۆک/nezok: ئان:[ نە+ زۆک] ئاوەسوو، ئاییسە، بەیچەڵ، ستەور، ستێور، نەشۆر : ئافره‌تێک که‌سک نه‌كات و منداڵی نابێت.[ ئینگـ : NulliparaSterile ، ]{ پەزیشکی، ل، 225}. 

نەزۆکان/nezokan: کتن:[ نەزۆک+ ئان] خەسان. 

نەزۆکاندن/nezokandin: کتپ:[ نەزۆک+ ئاندن] خەساندن. 

نەزۆک بوون/nezok bûn: ن:[ نە+ زۆک]

نەزۆکی/nezokî: نچ:[ نەزۆک+ ی] [ ئینگـ : Infertility]

نەزۆکی دوای نۆبەرە/nezokî dway nobere: نچ:[ نەزۆک+ ی].[ ئینگـ : one cild sterility ]

 دەنەزۆکێ  بنەزۆکێ  نەزۆکاندی
 دەینەزۆکێنێ  بینەزۆکێنە  نەزۆکا

.

.

.

.