ئه‌‌ڤ/ev: ئمـ:[ ئاڤێسـ: aiia: ئه‌ڤه] ئه‌م، هه‌‌ڤ:[ كباك][ له‌ كرمانجی خواروو پیتی( ‌ڤ) ده‌بێت به‌( م)، به‌ڵام له‌ باره‌كانی تردا( ‌ڤ) ده‌بێته‌( و)]

1 – ئامرازی هیماكردنه‌ بۆ شتێك یان كه‌سێكی نیرێك.

2 – ڕاناو \ جێناوی نیشانه‌یه‌ بۆ نیزیك.

{ تێبـ : له‌كرمانجی باكووردا یه‌شتا نێر و مێ ماوه‌ له‌ ئامرازدا وه‌ك له‌ ئا‌ڤێستایی دا. ev du rojin ko.

ڤی/: ئمـ: بۆ نزیك و نێرانه‌

:: ‌ڤی خار.

ڤێ/evě: ئمـ: بۆ نزیك و مێ یانه‌

:: ‌ڤێ خاریه‌.

.

.

_______________________

ئه‌‌ڤان/evan: ئمـ:[ كباك][ ئه‌‌ڤ+ ئان] ئامرازی هیماكردنه‌ بۆ دوو كه‌سی نزیك.

ئه‌‌ڤانه‌/evane: ئمـ:[ ئه‌‌ڤان+ ئه] ئه‌وانه‌.

ئه‌‌ڤه‌‌ڤه‌/eveve: ئمتـ:[ كباك][ ئه‌‌ڤ+ ئه‌‌ڤه] ئه‌وه‌تا.

ئه‌‌ڤه‌نده‌/evende: ئاكتـ:[ كباك][ ev hend] ئه‌وه‌نده‌، هێنده‌.

ئه‌‌ڤچه‌ند/evčend: ئاكتـ:[ كباك][ evĉend] ئه‌وه‌نده‌، هه‌ند، هێنده‌.

ئه‌‌ڤڕه‌نگ/ev řeng: ئاكتـ:[ كباك][ ئه‌‌ڤ+ ڕه‌نگ] به‌م شێوه‌یه‌، به‌م چه‌شنه‌.

ئه‌‌ڤڕۆ/evřo: ئاكتـ:[ كباك][ ئه‌‌ڤ+ ڕۆ( ڕۆژ)] ئه‌مڕۆ، هه‌‌ڤڕۆ .

ئه‌‌ڤقاس/ecqas: ئاكتـ:[ كباك][ ئه‌‌ڤ+ قاس] ئه‌وه‌نده‌. ئه‌م ئه‌ندازه‌.

ئه‌‌ڤهنده‌/evhende: ئاكتـ:[ كباك][ ئه‌‌ڤ+ هنده‌( هێنده‌)] هینده‌، ئه‌وه‌نده‌.

ئه‌‌ڤێرێ/evěrě: ئاكتـ:[ كباك][ ئه‌‌ڤ+ ئێرێ] ئێره‌، ئه‌ئێره‌.

ئه‌‌ڤێها/evěha: ئاكتـ:[ كباك][ ئه‌‌ڤ+ ئێها] ئه‌ئه‌وه‌: ئامرازێكی نیشانه‌ بۆ كه‌سه‌ێكی نزیك.

ئه‌‌ڤێهانێ/evěnaně: ئاكتـ:[ كباك] ئامرازێكی هیمایه‌ بۆ دووكه‌س یان پتر تر.

ئه‌‌ڤی/evî: ئمـ:[ كباك ئه‌وه‌ی.

.

.

.

.

.