ئه‌‌ڤراز/eviraz: ن:[ كباك] په‌سار، بەركاش، ته‌رازین، یال، به‌روار، هه‌وراز. هه‌ل، به‌ره‌وژوور.

{

مه‌حبوب د دل دا مه‌به‌ ئه‌‌ڤراز چ حاجه‌ت؟ 

عه‌نقا ب خوه‌ بێتن فروپه‌رواز چ حاجه‌ت ؟

}{ جه‌زیری}.

.

.

.

.

.