پادار/padar: ئان:[ پا+ دار]

1 – گیانەوەری خاوەن پێ.

2 – كۆتەرەدار، قەدی درەخت، كۆڵەكە.

3 – پایەدارو بەر قەراردار.

:: پادار بگرە، بێپا ماڵی وێمانە.  

پادارانە/padarane: نتـ: [ ئاب] [ ئەردە] باجێ كەبۆلەشكركێشی لەخەلكی دەستێنن.

پاداربوون/padarbǔn: كتن:[ پا+ دار+ بوون] زووهەستانەسەرپێ. ڕابوون، هەستان، هەڵستان.

پاداركردن/padarkirdin: كتپ:[ پا+ دار+كردن] جێگیركردن، سەقامگیركردن.

پاداری/padarî: نچ:[ پا+ دار+ی] [ ل]

1 – میوەی باوەرێن.

2 – ڕاستگۆیی.

3 – پایەداری.

.

.

.

.