پەیدا/peyda: ئان:[ پهـ: پەتیاک، پەئیتاک] پییا( ل) خویا، دیار، ئاشكرا، پێدا( زا).

پەیدابوون/peydabûn: كتن:

1 – سەرهەڵدان، وەدیاركەوتن، ئاشكرابوون، خویابوون، گێزین، داهاتن، داكەفتن – داكەوتن.

{

دەدرەوشێ لە نێو زولفی ڕەشت ئارەقی گەردن

خۆ هەر شەوە پەیدا بوو ستارەی سەحەریی تۆ

}{ وەفایی}.

2 – زان، لەدایكبوون.

3 – هۆدانەوە.

پەیدابوونەوە/peydabûnewe: كتپ: دیسانەوە دیاركەوتنەوە.

پەیداكەر/peydaker: نفا:[ پەیدا+كەر( كردن)] داهێنەر، وەدەستهێن.

پەیداكردن/peydakirdin: كتن: پەیاكردن، خویاكردن، دۆزینەوە، وەگیرخستن، دیتنەوە.

پەیداكردنی لێزانی/peydakirdinî lêzanî: نتـ:[ پەیداکردن+ ی+ لێزان+ ی]

.

لێپەیدابوون/lěpeydabûn: كتن:

پەیدابیەی/peydabiyey: ف:[ هـ] پەیدابوون.

.

.

.

.