سەکۆ/seko: ن:[ ئینگـ : Platform]

سه‌كۆی نه‌رمه‌واڵه‌/seko: ن: سه‌كۆی نه‌رمه‌كاڵا [ ئینگـ : software platform]

.

سەربەخۆیی لە سەکۆ/seko: نتـ:[ ئینگـ : Platform independence]

.

.

_________________________

سەكۆ/seko: ن: دەكە، دكە، دووانگە، زاب.

.

.

.

.

.