تەکوز/tekuz: ن:[ کباك] ئازگار، ڕەبەق. کامیڵ( ع : کامل)، تەواو و بێ كەمایەسی، ئامادە، پێك. . [ ئینگـ : Perfect].

تەكووزبوون/tekǔzbûn: كتن: پێكهاتن، ئامادەبوون.

تەکوزخواز/tekuzxiwaz: ن: ئازگارخواز، ڕەبەقگەر. کامیڵخواز. [ ئینگـ : Perfectionist].

تەکوزیەتی/tekuzyetî: ن: ئازگاریەتی، ڕەبەقگەری. کامیڵیەتی. [ ئینگـ : Perfectionism ].

.

.

.

.

.