تفتیلك/tiftîlik: ن:[ باڵ][ هەو، خۆ، شەم] ترێنكە، ترێنە، تڤیرك، توویل، قومری، كۆترەبارێكە : جۆرە كۆترێكە لە كۆتری ئاسایی گچكەتر و بارێكتر و بۆرە و خالێكی لەلای گوێیەتی خوێندنی لەهی ماڵی ناچێت.

.

.

.

.

.

.