– ه‌ڵ/– eľ: پاشگرێكه‌ له‌زمانی كوردی.

1 – ده‌ڵكێت به‌دوای ناوه‌وه‌، ناوێكی نوێی لێدروست ده‌كات

:: تۆپ + ئەڵ : تۆپه‌ڵ

:: كۆم + ئەڵ : كۆمه‌ڵ

:: پاش+ ئەڵ : پاشه‌ڵ.

2 – ده‌ڵكێت به‌ ئاوه‌ڵناوه‌وه‌، ئاوه‌ڵناوێكی نوێی لێدروست ده‌كات

:: گه‌ند+ ئەڵ : گه‌نده‌ڵ

:: پووچ+ ئەڵ : پووچه‌ڵ

.

.

.

.