باسلق/basliq: ن:[ خوار][ تور: باسدق] باسووخ، باسووز، باستیك، باسووق: شیرینەمەنێەكەی ووشكە لە نیشاستە و شیرەی ترێ دورست دەكرێت و گۆێزی دەنێودەكرێت.

.

.

.

.

.