غەڵ/ẍeľ: ن:[ ڕوو] خەڵ، قسن : بۆ داکردنی مەڕ و ماڵات.[ ئینگـ : Ayard for sheep]

.

.

__________________

غەڵ/ẍeľ: ن: خسن، موغبەڕە، وارشی گۆڕان : شوورەی کەناری گۆڕ ( قبڕ) و دیواری قەراخ باخ و باخچان.

.

.

__________________

غەڵ/ẍeľ: ن: گزی.

غەڵ و غەش/ẍeľ: نتـ:

{

تەرەفی شیمال ھەر لەبەحری رەش
ھەتا ئاردەھان بەبێ غەڵ و غەش

}{ قانع}{ تۆراج}

.

.

.

.